Nieuw te bouwen pand op een kavel van ruim 16.000 m²

PLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN
Voor het object vigeert het bestemmingsplan ‘De Run 2008, herziening I, 2010’ onherroepelijk sinds 16 december 2010. De bestemming laat bedrijven toe voor zover deze behoren tot milieucategorie 3 uit de Staat van bedrijfsactiviteiten. Dat wil zeggen dat ter plaatse bedrijfsactiviteiten behorende bedrijfscategorie 3.1, 3.2 zijn toegestaan. Voorts geldt een uitzondering op het betreffende perceelgedeelte voor een bedrijf van categorie 4 in de vorm van een kunststofverwerkingsbedrijf zonder fenolharsen.

OPPERVLAKTE PERCEEL EN BEBOUWING
De kadastrale percelen Veldhoven sectie K nummers 486 en 488 meten 16.315 m². Uit het bestemmingsplan kan geconcludeerd worden dat de locatie de mogelijkheid biedt om een bedrijfsbebouwing (inclusief bijbehorende kantoren) van circa 13.000 m² bruto vloeroppervlak op de begane grond te realiseren. Met een maximale bouwhoogte van 16 meter is het vanzelfsprekend ook mogelijk om verdiepingen te realiseren.

Overigens kan het bevoegd gezag middels het verlenen van een omgevingsvergunning uitzonderingen toestaan ten einde het bouwvlak te overstrekken, een hoger bouwpercentage en/of een grotere bouwhoogte te realiseren.